Privatumo politika

Kokius duomenis kaupiame apie jus?

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas (toliau – ir Fondas) gerbia Jūsų privatumą, todėl siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip mes (Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas; įmonės kodas: 305766714; adresas: H. Manto g. 84, Klaipėda, Lietuva) renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis bei užtikriname sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Fonde.

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką, nes Jums kiekvieną kartą naudojantis ar išreiškus ketinimą naudotis Fondo suteiktais įrankiais, tiek Jums naršant Fondo interneto svetainėje kuf.lt, tiek lankantis Fondo patalpose ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Kontaktai“. 

Bendrosios nuostatos

Fondas tvarko visų asmenų, sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu, pateikusių savo, ar su jais susijusių asmenų (pavyzdžiui, šeimos narių) asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: 

 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;
 • priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti. 

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys, pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenis tvarko Fondas.

Duomenų valdytojas – tai Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – organizacija, kuri tvarko asmens duomenis Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo vardu. 

Paramos projektas – Fondo inicijuojamas paramos projektas, kuriuo siekiama atnešti naudą Klaipėdos universitetui. Paramos projektui skirtų lėšų sąlygos yra aptariamos paramos sutartyje. Atskirais atvejais, tokioms lėšoms kaupti, gali būti atidaryta speciali banko sąskaita.

Partneris – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondui.

Partnerių sąrašas – fizinių ir juridinių asmenų, paramos teikėjų, paskyrusių nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondui, viešas vardų, pavardžių ir pavadinimų sąrašas skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje. 

Rėmėjas – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs finansinę paramą Fondui.

Rėmėjų sąrašas – fizinių ir juridinių asmenų, paramos teikėjų, paskyrusių finansinę paramą Fondui, viešas vardų, pavardžių ir pavadinimų sąrašas skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje. Rėmėjų sąraše rėmėjai atvaizduojami priskiriant juos intervalams, pagal paskirtos paramos sumos dydį, kuris nėra atskleidžiamas. Fondo valdybos sprendimu, rėmėjams gali būti suteikti statusai (mecenatas, generalinis rėmėjas, rėmėjas, globėjas ir kiti).

Rėmėjų intervalai – tai 5 intervalai, kuriuose atvaizduojami rėmėjai, pagal paskirtos paramos sumos dydį. Konkretus paramos sumos dydis nėra atskleidžiamas. Intervalai skirstomi į: (a) nuo 1 iki 999 eurų; (b) nuo 1 000 iki 9 999 eurų; (c) nuo 10 000 iki 49 999 eurų; (d) nuo 50 000 iki 99 999 eurų; (e) nuo 100 000 iki 999 999 eurų.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko informaciją apie Jus, kokia yra reikalinga šiems pagrindiniams tikslams:

 • Paramos surinkimo ir paramos teikėjo viešinimo tikslu

Paramos surinkimo tikslu, vadovaudamiesi Fondo įstatais, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir kitais teisės aktais, taikydami skaidrumo ir viešumo principus renkame, naudojame ir saugome duomenis apie paramos teikėjus. Renkame ir saugome Jūsų duomenis, kuriuos pateikiate mums paramos teikimo procese: vardas (vardai); pavardė (pavardės); juridinio asmens pavadinimas (pavadinimai); el. pašto adresas; paramos suma; susipažinimas ir sutikimas su Paramos teikimo taisyklėmis ir Privatumo politika; pasirinkimas paramą teikti anonimiškai; santykį su Klaipėdos universitetu ir jo padaliniu; mokėjimo būdą.

Finansinės paramos teikėjo, rėmėjo, vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai) yra viešai skelbiami Fondo svetainėje priskiriant jį intervalui, pagal paskirtos paramos sumos dydį, kuris nėra atskleidžiamas.

Nefinansinės paramos teikėjo, partnerio, vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai) yra viešai  skelbiami Fondo svetainėje priskiriant jį Partneriams.

Visi paramos teikėjai yra skelbiami Fondo svetainėje, jei paramos teikimo procese neišreiškė noro paramą teikti anonimiškai. Jeigu Jūsų skiriama finansinė parama yra didesnė nei 1000 eurų ir Jūs pasirenkate išlikti anonimiški, Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai)  nebus viešai skelbiami Fondo svetainės rėmėjų sąraše,  bet Fondas, vykdydamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Jus nurodys veiklos ataskaitose, kurios viešinamos Fondo svetainėje.

Viešai Fondo svetainėje skelbiami paramos teikėjai (rėmėjai ir partneriai) gali būti viešinami visuomenės informavimo priemonėse bei kitais Fondo naudojamais komunikacijos kanalais (socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose, pranešimuose spaudai ir pan.)

Fondas įsipareigoja paramos teikėjo nurodytu el. pašto adresu išsiųsti padėką, paramą patvirtinantį sertifikatą, Fondo veiklos ataskaitas ir kitą informaciją, kuri nėra laikoma tiesiogine rinkodara. Fondas neatsako už negautus sertifikatus ir/ar veiklos ataskaitas, jei buvo nurodytas neteisingas el. pašto adresas. 

 • Finansinio atsiskaitymo tikslu

Finansinio atsiskaitymo su fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis, atliekančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis tikslu, tvarkomi atsakingų asmenų duomenys:  duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims – lėšų gavėjams), elektroninio pašto adresas, atstovaujama organizacija ar institucija, pareigos, mokslinis laipsnis, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys.

 • Elektroninių ryšių srautų priežiūros ir stebėjimo tikslu

Elektroninių ryšių srautų priežiūros ir stebėjimo tikslu, teisinių reikalavimų įgyvendinimo pagrindu, naudotojų veiksmai įrašomi automatiniu būdu veiksmų žurnaluose. Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų pagrindu, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais tvarkomi šio įstatymo 1 priede nurodyti duomenys.

 • Renginių organizavimo ir visų su tuo susijusių veiklų tikslais

Renginių organizavimo ir visų su tuo susijusių veiklų (pavyzdžiui, svečių apgyvendinimas, kvietimų siuntimas, svečių identifikavimas ir pan.) tikslu, sudaromų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-mokėtojams), asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), pareigos, pedagoginiai ir akademiniai vardai, mokslo laipsnis, renginio dalyvio asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys, suteiktų paslaugų duomenys, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys, apgyvendinimo vieta, gyvenamoji vieta, parkavimo atveju – automobilio numeris ir modelis, susijusių suteiktų apgyvendinimo paslaugų duomenys, susijusių suteiktų renginio paslaugų duomenys.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjekto sutikimo pagrindu, siekiant informuoti Jus apie Fondo vykdomus ir būsimus projektus, investicijų rezultatus, renginius, teikiamas paslaugas ir siūlomas prekes, renkami ir tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), el. pašto adresas, telefono numeris (numeriai), adresas (adresai), darbo ar mokslo institucija (institucijos padalinys), kalbų mokėjimas (siunčiant informaciją skirtingomis kalbomis).

Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti Fondo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus informuodami apie savo apsisprendimą el. paštu gavę tiesioginės rinkodaros pranešimą paspaudę aktyvią nuorodą su žodžiu „Atsisakyti“.

Kaip yra gaunami Jūsų asmens duomenys?

Fondas tvarkos Jūsų asmens duomenis, kurie:

 • gaunami tiesiogiai iš Jūsų (Jums teikiant paramą, dalyvaujant Fondo renginiuose, lankantis internetinėje svetainėje kuf.lt, bendraujant su Fondo darbuotojais ar atstovais, Jums lankantis Fondo patalpose ir pan.); 
 • gaunami iš kitų šaltinių;
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis).

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, šeimos narių), Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą Fonde ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

Fondas gauna Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

 • paramos teikėjai (jų atstovai), kai jie pateikia duomenis apie artimus šeimos narius ar giminystės ryšiais susijusius asmenis;
 • juridiniai asmenys, jeigu Jūs esate juridinio asmens vadovas / atstovas, darbuotojas, įgaliotas asmuo; 
 • tretieji asmenys ir / ar viešai prieinami šaltiniai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (pavyzdžiui, socialinis tinklas LinkedIn).

Kam turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys gali būti perduoti nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo prašymu pvz., AB Lietuvos paštas;
 • bankams kurie vykdo Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo atsiskaitymo operacijas;
 • kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (pavyzdžiui, SODRA, VMI), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas;

Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: 

 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones;
 • dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones;
 • programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones;
 • informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones;
 • ryšio paslaugas teikiančias įmones;
 • konsultacijas teikiančias įmones;
 • buhalterinės apskaitos įmones;
 • advokatus;
 • naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. 

Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėse asmens duomenų tvarkymo sutartyse arba raštu išdėstytose sąlygose.

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Fondas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Kai Fondas perduoda asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, yra taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su asmens duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • asmens duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos sprendimu, kaip taikanti adekvačius asmens duomenų apsaugos standartus;
 • leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Fondas tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir priima sprendimus automatizuotomis priemonėmis.

Jei Jūs esate davęs (-usi) sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesate tokio sutikimo atšaukę, Fondas profiliuoja Jūsų asmens duomenis, t. y. atlieka automatizuotą asmens duomenų tvarkymą tam, kad įvertinus tokius duomenis, būtų galima pateikti Jums Jūsų interesus geriausiai atitinkantį pasiūlymą ir / ar paslaugą.

Kokių duomenų apsaugos principų laikomės?

Klaipėdos universiteto ateities paramos fonde renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/ paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. 

Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Fondą saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenys saugomi 5 metus nuo jų gavimo ar atnaujinimo, arba iki sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo. Praėjus duomenų saugojimo laikotarpiui pasiliekame teisę pakartotinai atsiklausti Jūsų, ar galime toliau tvarkyti Jūsų duomenis. 

Kiti konkretūs Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Fondas, turite šias teises:

 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus (teisė žinoti);
 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė ištaisyti);
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas (teisė apriboti);
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite www.vdai.lrv.lt.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikite Klaipėdos universiteto ateities paramos fondui adresuotą laisvos formos (arba šio pavyzdžio) rašytinį prašymą elektroniniu paštu vytautas.adomaitis@ku.lt arba buveinės adresu H. Manto g. 84, Klaipėda, Lietuva.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą.

Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Informaciją pagal Jūsų prašymą suteiksime nemokamai. Tais atvejais, kai Jūsų prašymai bus nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio, Fondas gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Fondo interneto svetainėje kuf.lt, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Fondui atpažinti Jus kaip ankstesnį Fondo interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Fondo interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti Fondo interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Naršydami Fondo interneto svetainėje kuf.lt Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo privatumo ir slapukų politiką taikome tik tada, kai lankotės Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo interneto svetainėje.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas nėra atsakingas už trečių šalių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo interneto svetainėje pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainės serverio darbe fiksuojame lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus svetainėje veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis, kaip ir lankymosi svetainėje veiksmų seka, gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią statistinę informaciją. Informacija renkama užtikrinant kibernetinės ir informacinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Surinktus duomenis apie Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas yra įsipareigojęs trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie svetainės lankytojus.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainėje yra naudojami techniniai slapukai, kurie sukurti ir tiesiogiai naudojami pačios svetainės (be trečiųjų asmenų įsikišimo) informacijos elektroniniu ryšio tinklu perdavimui. Techniniai slapukai nėra naudojami jokiems kitiems tikslams. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Fondas pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

Fondo svetainėje naudojamų slapukų sąrašas: JSESSIONID; wc_cart_hash_#; wc_fragments_#; messagesUtk; _ga; _gat; _gid; tk_ai; __hmpl; __hssc; __hssrc; __hstc; __ptq.gif; embed/v3/counters.gif; HUBLYTICS_EVENTS_53; hubspotutk; r/collect; mailerlite:webform:shown:1821656.

Kontaktinė informacija

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika viešai skelbiama Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainėje kuf.lt

Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainėje. 

Atnaujinę Privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta: 2021-08-10

 • €2815 Surinkta
  €10000
 • 46 jau parėmė