Veiklos filosofija

Nuo idėjos iki fondo

2020 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdos verslo atstovai išreiškė ketinimą steigti fondą Klaipėdos universitetui remti.

Fondo direktoriaus žodis

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas yra įsteigtas Klaipėdos universiteto ir verslo įmonių iniciatyva. Šis fondas išimtinai veikia Klaipėdos universiteto naudai su tikslu stiprinti universiteto konkurencingumą, remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti ir išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus, skatinti gabiausius studentus. Savu ruožtu, universitetas palaiko KU Ateities fondo veiklą, kaip galimybę konsoliduoti Klaipėdos universitetui skiriamas paramos lėšas ir naudas.

2020 metų rudenį gimusi idėja steigti universiteto fondą buvo realizuota 2021 vasario 22 d., kai 9 verslo įmonės pasirašė Steigimo sutartį. Dar po trijų mėnesių, buvo baigtos visos reikalingos procedūros ir gegužės 14 d. KU Ateities fondas pradėjo savo veiklą.

Fondas, per sutelktą verslo iniciatyvą ir palaikymą bei piliečių įsitraukimą, stiprins ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip Vakarų Lietuvos aukštojo universitetinio mokslo įstaigą.

Tikimės, kad glaudžiai bendradarbiaudami su universiteto mokslininkais, dėstytojais, studentais, alumnais galėsime sukurti darnią aplinką kūrybingų asmenybių ugdymui.

Tikimės verslo įmonių įsitraukimo, bendrų projektų, finansinės paramos. Fondas  save mato kaip mokslo ir verslo sinergijos išraišką, kur žinios ir įgūdžiai formuotų kūrybingą, verslų žmogų. 

Vytautas Adomaitis, KU Ateities fondo direktorius

Misija, vizija ir vertybės

Misija

Per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą, kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

Vizija

Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo.

Vertybės

Pažanga, tvarumas, partnerystė.

Tikslai

Remti mokslinius tyrimus ir projektus

Investuoti į mokslo ir studijų materialinės bazės stiprinimą

Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus

Skatinti gabiausius studentus

Tobulinti studijų programas

  • €2629 Surinkta
    €10000
  • 42 jau parėmė