Paramos taisyklės

Paramos teikimo taisyklės

Paramos teikimo taisyklės

Paramos fondas Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas (toliau – Fondas) yra paramos gavėjo statusą turintis labdaros ir paramos fondas. Šiomis taisyklėmis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti apie paramos teikimo būdus, Fondo bei paramos teikėjų teises ir pareigas. Norime paskatinti jus perskaityti šias Paramos teikimo taisykles. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

Bendrosios nuostatos

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Rėmėjas – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs finansinę paramą Fondui.

Rėmėjų sąrašas – fizinių ir juridinių asmenų, paramos teikėjų, paskyrusių finansinę paramą Fondui, viešas vardų, pavardžių ir pavadinimų sąrašas skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje. Rėmėjų sąraše rėmėjai atvaizduojami priskiriant juos intervalams, pagal paskirtos paramos sumos dydį, kuris nėra atskleidžiamas. Fondo valdybos sprendimu, rėmėjams gali būti suteikti statusai (mecenatas, generalinis rėmėjas, rėmėjas, globėjas ir kiti).

Rėmėjų intervalai – tai 5 intervalai, kuriuose atvaizduojami rėmėjai, pagal paskirtos paramos sumos dydį. Konkretus paramos sumos dydis nėra atskleidžiamas. Intervalai skirstomi į: (a) nuo 1 iki 999 eurų; (b) nuo 1 000 iki 9 999 eurų; (c) nuo 10 000 iki 49 999 eurų; (d) nuo 50 000 iki 99 999 eurų; (e) nuo 100 000 iki 999 999 eurų.

Partneris – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondui.

Partnerių sąrašas – fizinių ir juridinių asmenų, paramos teikėjų, paskyrusių nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondui, viešas vardų, pavardžių ir pavadinimų sąrašas skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje. 

Paramos projektas – Fondo inicijuojamas paramos projektas, kuriuo siekiama atnešti naudą Klaipėdos universitetui. Paramos projektui skirtų lėšų sąlygos yra aptariamos paramos sutartyje. Atskirais atvejais, tokioms lėšoms kaupti, gali būti atidaryta speciali banko sąskaita.

Vienkartinė parama – vieną arba keletą kartų Fondo svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis suteikta finansinė parama.

Periodinė parama – periodiškai teikiama parama, kai paramos sutartyje yra numatyti periodai ir konkreti suma (kas mėnesį arba kas ketvirtį).

Kitos Paramos teikimo taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos teisės aktuose.

Paramos teikimo būdai

Fondui paramą teikti galima žemiau išvardintais būdais.

Finansinė parama Fondui teikiama:

 1. naudojantis Fondo svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis;
 2. atliekant paprastą bankinį pavedimą į Fondo banko sąskaitas;
 3. skiriant Fondui 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį.
 4. pagal pasirašytą paramos sutartį.

Nefinansinė parama Fondui teikiama:

 1. neatlyginai suteikiant paslaugas;
 2. suteikiant paslaugas su nuolaida;
 3. neatlygintinai perduodant turtą ar suteikiant turtines teises;
 4. testamentu paliekant turtą.

Paramos sutartis, kurios suma (vertė) didesnė kaip dešimt tūkstančių eurų, sudaroma notarinės formos.

Paramos grąžinimas

Paramos teikėjo savanoriškai teikta parama Fondui nėra grąžinama. Išimtys netaikomos.

Paramos teikėjo savanoriškai teikta parama Fondo vykdomam paramos projektui nėra grąžinama, bet Fondo administracija pasilieka teisę svarstyti paramos ar paramos dalies grąžinimą šiais atvejais:

 1. Jei paramos teikėjas paramos skyrimo procese suklysta nurodymas paramos sumą ir nori dalį tos sumos susigrąžinti. Tokiu atveju paramos teikėjas per vieną darbo dieną privalo susisiekti su Fondo administracija ir aiškiai išdėstyti susidariusią situaciją bei pateikti prašymą dėl paramos dalies grąžinimo. Fondo administracija įvertinusi prašymą priima sprendimą dėl galimo paramos dalies grąžinimo.
 2. Jei paramos projektas, kuriam buvo skirta parama, dėl kokių nors aplinkybių nėra įgyvendinamas, Fondas surinktas lėšas turi teisę panaudoti Fondo įstatuose numatytus tikslus atitinkančiam kitam vykdomam projektui. Šiame punkte aptariamu atveju paramos teikėjas taip pat gali pateikti prašymą dėl paramos ar paramos dalies grąžinimo. Fondo administracija įvertinusi tokį prašymą turi teisę (bet ne pareigą) grąžinti paramą ar paramos dalį vietoje to, kad panaudotų paramą šio punkto pradžioje aptartiems tikslams. 

Paramos teikėjo viešinimas

Finansinės paramos teikėjo, rėmėjo, vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai) yra viešai atvaizduojami Fondo svetainėje priskiriant jį intervalui, pagal paskirtos paramos sumos dydį, kuris nėra atskleidžiamas. Informacija apie rėmėjus fizinius asmenis, kurie skyrė paramą didesnę nei 1 000 (vienas tūkstantis) eurų skelbiama (viešinama), jeigu fizinis asmuo su tuo sutinka. Informacija apie rėmėjus juridinius asmenis neskelbiama (neviešinama), jeigu juridinis asmuo pareiškė pageidavimą apie juridinį asmenį informacijos neskelbti ar suteikė paramą anonimiškai.

Nefinansinės paramos teikėjo, partnerio, vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai) yra viešai atvaizduojami Fondo svetainėje priskiriant jį Partneriams. Informacija apie partnerius fizinius asmenis skelbiama (viešinama), jeigu fizinis asmuo su tuo sutinka. Informacija apie partnerius juridinius asmenis neskelbiama (neviešinama), jeigu juridinis asmuo pareiškė pageidavimą apie juridinį asmenį informacijos neskelbti ar suteikė paramą anonimiškai.

Fondas vykdydamas Lietuvos Respublikos įstatymus Fondo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (kuris kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje) nurodys juridinius asmenis, kurie suteikė Fondui paramą, išskyrus šiuos atvejus, kuriems esant aiškinamajame rašte informacija apie paramą suteikusius juridinius asmenis nebus pateikiama:

 1. jeigu juridinio asmens suteiktos paramos vertė yra mažesnė nei 2 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų Fondo per ataskaitinius metus visos gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų; arba 
 2. jeigu juridinis asmuo suteikė paramą anonimiškai. 

Viešai Fondo svetainėje skelbiami paramos teikėjai (rėmėjai ir partneriai) gali būti viešinami visuomenės informavimo priemonėse bei kitais Fondo naudojamais komunikacijos kanalais (socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose, pranešimuose spaudai ir pan.) 

Tvarkydami ir naudodami paramos teikėjų asmens duomenis vadovaujamės Fondo Privatumo politikaLietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų nuostatomis. 

Paramos teikimas anonimiškai

Jeigu teikdami paramą pasirenkate išlikti anonimiški, tai reiškia, jog jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), įmonės pavadinimas (pavadinimai) nebus viešai atskleidžiami Fondo svetainės rėmėjų sąraše. Siekiant skaidrumo pateikiant rėmėjų skaičių, anoniminiai rėmėjai Fondo svetainėje atvaizduojami naudojant terminą: Parėmė anonimiškai

Jeigu pasirenkate paramą skirti anonimiškai, bet paramos skyrimo procese savanoriškai Fondui nurodote savo asmens duomenis, jie gali būti renkami ir tvarkomi paramos surinkimo ir rėmėjo atvaizdavimo svetainėje tikslu kaip aptarta šiose taisyklėse aukščiau (pavyzdžiui, jums pakeitus sprendimą dėl anonimiškumo). 

Fondo įsipareigoja trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Fondo paramos teikėjus ir jų pasirinkimą dėl anonimiškumo.

Paramos teikėjų teisės ir pareigos

 1. Paramos teikėjas turi teisę pakeisti savo atvaizdavimą Fondo svetainėje, iš anoniminio tapti viešai matomu ir atvirkščiai, apie tai informavęs Fondą vienu iš šių taisyklių kontaktų skiltyje nurodytu būdu.
 2. Paramos teikėjas turi teisę tuo pačiu metu būti atvaizduojamas ir rėmėjų, ir partnerių skiltyje, jei yra Fondui skyręs ir finansinę, ir nefinansinę paramą.
 3. Paramos teikėjas įsipareigoja Fondui nurodyti savo tikslų vardą (vardus), pavardę (pavardes), juridinio asmens pavadinimą (pavadinimus), o jiems pasikeitus – informuoti Fondą apie pasikeitimą.
 4. Paramos teikėjas gali atsisakyti gauti Fondo el. paštu siunčiamų ataskaitų laiško apačioje paspaudęs mygtuką „Atsisakyti“.
 5. Paramos teikėjas turi teisę gauti Fondo informaciją apie vykdomus ir būsimus projektus, investicijų rezultatus, renginius ir pan. el. paštu.
 6. Paramos teikėjas prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų duomenų tikrumu, rėmimo lėšų (įskaitant lėšų kilmės) skaidrumu.
 7. Paramos teikėjas, paramos skyrimo procese klaidingai pasirinkęs paramos projektą, turi teisę per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Fondą dėl paramos lėšų paskirties pakeitimo.
 8. Paramos teikėjas turi teisę prašyti sudaryti rašytinę paramos sutartį, jeigu finansinės paramos suma viršija 1 000 eurų, arba nefinansinės paramos vertė viršija 1 000 eurų.
 9. Paramos teikėjas, susisiekęs su Fondu vienu iš šių taisyklių kontaktų skiltyje nurodytu būdu, turi teisę sustabdyti periodinės kasmėnesinės, kasketvirtinės paramos teikimą arba pakeisti periodinės kasmėnesinės, kasketvirtinės paramos sumą.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo teisės ir pareigos

 1. Fondas pasilieka teisę taisyti gramatiškai netaisyklingą paramos teikėjo vardą (vardus), pavardę (pavardes), juridinio asmens pavadinimą (pavadinimus), siekiant kuo tikslesnio atvaizdavimo Fondo svetainėje bei Fondo veiklos ataskaitose.
 2. Fondas įsipareigoja paramos teikėjo nurodytu el. pašto adresu išsiųsti, Fondo veiklos ataskaitas ir kitą informaciją, kuri nėra laikoma tiesiogine rinkodara. Fondas neatsako už negautas ataskaitas ir informaciją, jei buvo nurodytas neteisingas el. pašto adresas. Šių laiškų paramos teikėjas gali atsisakyti laiško apačioje paspaudęs mygtuką „Atsisakyti“.
 3. Fondas įsipareigoja gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, paramos sumą iš karto pridėti prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.
 4. Paramos projekto aprašyme Fondo svetainėje nurodyta siekiama surinkti lėšų suma yra orientacinė. Fondas pasilieka teisę šią orientacinę sumą keisti bet kuriuo projekto vykdymo metu. Projektui surinkus daugiau lėšų, nei nurodyta orientacinėje sumoje, lėšos nėra grąžinamos, bet panaudojamos skirtam projektui arba kitais šiose taisyklėse aprašytais tikslais ir tvarka.
 5. Fondas turi teisę prašyti sudaryti rašytinę paramos sutarti su paramos teikėju, jeigu finansinės paramos suma viršija 1 000 eurų, arba nefinansinės paramos vertė viršija 1 000 eurų.
 6. Fondas, gavęs paramos teikėjo nurodymą, privalo sustabdyti periodinės kasmėnesinės, kasketvirtinės paramos teikimą arba pakeisti periodinės kasmėnesinės, kasketvirtinės paramos sumą.
 7. Fondas pasilieka teisę nepriimti paramos apie tai informuojant paramos teikėją.

Kontaktinė informacija

Jei dėl šiose Paramos teikimo taisyklėse pateiktos informacijos iškiltų klausimų, turėtumėte pastebėjimų, pasiūlymų arba nusiskundimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Šio Paramos teikimo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos Fondo sprendimu. Naujausią šių Taisyklių versiją visada rasite Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo svetainėje. Atnaujinę Paramos teikimo taisyklių nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

Paskutinį kartą Paramos teikimo taisyklės atnaujintos: 2021-08-10

 • €2815 Surinkta
  €10000
 • 46 jau parėmė